dede当前位置标签代码的5种写法

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
dede当前位置标签代码的5种写法缩略图

dede当前位置标签代码方法一.dedecms当前位置{dede:field name=’position’/}

dede当前位置标签代码方法二.dede:field name=’position’ runphp=’yes’}

$a=mb_strlen(@me);//计算字符串的长度

@me=cn_substr(@me,$a-2,-1);//截取字符

{/dede:field}

(这是去掉“去掉>”得得方法)
dede当前位置标签代码方法三.、{dede:field name=’position’/} 中去掉 > 并去掉最后一个文本的链接的解决方案

{dede:field name=’position’ runphp=’yes’}

$tc=” > “;

$tf=split($tc,@me);

$tn=count($tf);

for($iij=0;$iij<($tn-1);$iij++){ if($iij==($tn-2)){$tf[$iij]=strip_tags($tf[$iij]);}

$tl=$tl.$tf[$iij];

}

@me=$tl;

echo @me;

{/dede:field}

如果还需要分隔符的话,就把$tl=$tl.$tf[$iij]; 换成

$tl=$tl.”空格分隔符空格”.$tf[$iij];

dede当前位置标签代码方法四.

您当前所在的位置:本站首页 >{dede:channel type=’top’ currentstyle=”
~typename~
“}
{/dede:channel} >

dede当前位置标签代码方法五.dede:channel currentstyle=”
~typename~
“}
{/dede:channel}方法一.Dedecms当前位置{dede:field name=’position’/}

方法二.dede:field name=’position’ runphp=’yes’}

$a=mb_strlen(@me);//计算字符串的长度

@me=cn_substr(@me,$a-2,-1);//截取字符

{/dede:field}

(这是去掉“去掉>”得得方法)
方法三.、{dede:field name=’position’/} 中去掉 > 并去掉最后一个文本的链接的解决方案

{dede:field name=’position’ runphp=’yes’}

$tc=” > “;

$tf=split($tc,@me);

$tn=count($tf);

for($iij=0;$iij<($tn-1);$iij++){ if($iij==($tn-2)){$tf[$iij]=strip_tags($tf[$iij]);}

$tl=$tl.$tf[$iij];

}

@me=$tl;

echo @me;

{/dede:field}

如果还需要分隔符的话,就把$tl=$tl.$tf[$iij]; 换成

$tl=$tl.”空格分隔符空格”.$tf[$iij];

方法四.

您当前所在的位置:本站首页 >{dede:channel type=’top’ currentstyle=”
~typename~
“}
{/dede:channel} >

方法五.dede:channel currentstyle=”
~typename~
“}
{/dede:channel}

发表评论